Obchodní podmínky

pro e-shop společnosti LANSANIT s.r.o.

se sídlem Přemyslova 153, 27801 Kralupy nad Vltavou, IČ 13994662, DIČ CZ13994662
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C 358581

I. Úvodní ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky pro e-shop (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti LANSANIT s.r.o., se sídlem Přemyslova 153, 27801 Kralupy nad Vltavou, IČ 13994662, DIČ CZ13994662, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C 358581 (dále jen „prodávající“) jsou vydány v souladu s ustanovením § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) a upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu (e-shopu) prodávajícího na internetové adrese www.lansanit.cz.
2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě případně v rámcové kupní smlouvě. Odchylná ustanovení v kupní smlouvě mají přednost před zněním obchodních podmínek.
3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotovené v českém jazyce. Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce.
4. Veškeré smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. 

II. Vymezení pojmů

1. Prodávající – osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná s kupujícím v rámci své obchodní nebo podnikatelské činnosti a je tedy podnikatelem.
2. Kupující – kupující je zákazník internetového obchodu prodávajícího. Kupujícím může být buď spotřebitel, nebo podnikatel.
3. Spotřebitel – osoba, která jako kupující při uzavírání a plnění smlouvy s prodávajícím jedná nad rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.
4. Podnikatel – osoba, která jako kupující při uzavírání a plnění smlouvy s prodávajícím jedná v rámci své obchodní nebo podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.
5. Zboží – výrobky, které prodávající nabízí ke koupi prostřednictvím svého internetového obchodu.
6. Kupní cena – je cena zboží zobrazená na webovém rozhraní internetovém obchodu prodávajícího u jednotlivých výrobků.

III. Uživatelský účet

1. Kupující má možnost provádět objednávku zboží prostřednictvím uživatelského účtu, ke kterému získá přístupu na základě registrace provedené na internetové stránce prodávajícího.
2. V případě, kdy si kupující objedná zboží za cenu převyšující 10.000,- Kč včetně daně z přidané hodnoty, je povinen provést registraci k uživatelskému účtu.
3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen přihlašovacím jménem a heslem, které si kupující sám zvolí. Kupující není oprávněn poskytnout přístupové údaje k uživatelskému účtu třetí osobě a umožnit jí využívání uživatelského účtu. Odpovědnost za případné zneužití přihlašovacích údajů nese v plném rozsahu kupující.
4. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit uživatelský účet kupujícího, a to zejména pokud kupující svůj uživatelský účet dlouhodobě nevyužívá nebo pokud kupující poruší své povinnosti vyplývající z kupní smlouvy, případně těchto obchodních podmínek. 

IV. Kupní smlouva

1. Prezentace zboží umístěného na internetových stránkách prodávajícího je informativního charakteru. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
2. Kupní smlouva na zboží je mezi prodávajícím a kupujícím uzavírána na základě elektronické objednávky kupujícího.
3. Pro učinění elektronické objednávky zboží vyplní kupující objednávkový formulář, který obsahuje zejména informace o kupujícím a jeho kontaktní údaje, informace o objednávaném zboží, jeho počtu, množství a ceně, způsob úhrady kupní ceny, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží.
4. Před odesláním objednávky prodávajícímu, má kupující možnost provést kontrolu a změnu údajů a opravu případných chyb, které do objednávky vložil. Prodávající po obdržení objednávky neprodleně potvrdí její obdržení zasláním potvrzení o nákupu na adresu elektronické pošty uvedené v objednávce či v uživatelském účtu.
5. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky s termínem dodání zboží případně doručením potvrzení o odeslání zboží, které je kupujícímu zasláno na adresu elektronické pošty kupujícího. Objednávka se má za přijatou až okamžikem jejího potvrzení prodávajícím ve formě zaslání potvrzení o nákupu prodávajícím na adresu elektronické pošty uvedené v objednávce či v uživatelském účtu.
6. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy si kupující hradí sám.
7. Vzniklou smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě vzájemné dohody prodávajícího a kupujícího nebo na základě zákona.
8. Kupní smlouva je za účelem naplnění smluvního vztahu uložena u prodávajícího a není přístupná třetím osobám.

V. Cena zboží a platební podmínky

1. Ceny zboží uvedené na webovém rozhraní internetového obchodu jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Ceny zboží včetně daně i bez daně z přidané hodnoty jsou zobrazeny v detailu každého zboží. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webovém rozhraní internetového obchodu.
2. Ceny zboží jsou uvedeny bez nákladů na dopravu zboží a balného, které je kupující povinen prodávajícímu uhradit společně s úhradou ceny zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží jsou uvedeny na webovém rozhraní internetového obchodu.
3. Prodávající je oprávněn požadovat před dodáním zboží od kupujícího zálohu, a to až do celé výše ceny zboží.
4. Cenu za zboží a případné náklady spojené s dopravou zboží má kupující možnost uhradit bankovním převodem, dobírkou či v hotovosti při osobním odběru zboží.
5. Kupní cena je splatná předem, v případě úhrady kupní ceny dobírkou či v hotovosti při osobním odběru zboží je kupní cena splatná při převzetí zboží. Kupní cena je považována za uhrazenou dnem převzetí částky v hotovosti prodávajícím nebo dnem uhrazení dobírky kupujícím nebo připsáním kupní ceny na bankovní účet prodávajícího.
6. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu, a popř. dodací listy nebo obdobné doklady vztahující se ke zboží. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení kupní ceny zboží a zašle ji kupujícímu společně s dodávkou zboží.
7. V případě prodlení s úhradou kupní ceny kupujícím, který je podnikatel, je prodávající oprávněn požadovat po takovém kupujícím smluvní pokutu ve výši 0,2% z nezaplacené částky za každý den prodlení.
8. Vlastnické právo ke zboží nabývá kupující až úplným zaplacením kupní ceny.

VI. Dodání zboží, vratné obaly

1. Způsob dopravy zboží si zvolí kupující v objednávkovém formuláři. Náklady na dopravu se liší dle zvoleného způsobu dopravy. V případě, že je způsob dodání zboží určen na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko případných dodatečných nákladů spojených s tímto způsobem dopravy.
2. Je-li prodávající dle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Pokud kupující bezdůvodně odmítne převzít od doručovatele zboží při jeho dodání, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy.
3. V případě neúspěšného pokusu o doručení zboží kupujícímu, je prodávající oprávněn dle své volby provést opakovaný pokus o doručení zboží nebo zboží uskladnit, přičemž v takovém případě je prodávající oprávněn po kupujícím požadovat úhradu přiměřených nákladů za uskladnění zboží. Prodávající je dále v případě opakovaného neúspěšného pokusu o doručení zboží či v případě uskladnění zboží převyšujícího 3 měsíce oprávněn odstoupit od kupní smlouvy.
4. Pokud je z důvodu na straně kupujícího nutné doručovat zboží opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s takovýmto doručením zboží.
5. Při převzetí zboží od dopravce je kupující povinen zkontrolovat zboží. V případě porušenosti obalu zboží a v případě jakýchkoliv jiných závad zboží je kupující povinen tuto skutečnost oznámit dopravci a nemusí takovou zásilku od dopravce převzít. Podpisem dodacího listu stvrzuje kupující, že zásilka zboží nebyla poškozena.
6. V případě, kdy je zboží dodáváno ve vratných zálohovaných obalech, prodávající vyúčtuje kupujícímu cenu i za tyto obaly. Kupující může vrátit nepoškozené vratné obaly prodávajícímu do 90 dnů od dodání zboží za jejich vyúčtovanou cenu. V opačném případě se má za to, že kupující od prodávajícího tyto obaly koupil. Při vrácení některých vratných obalů může být prodávajícím vyúčtováno opotřebení tohoto vratného obalu ve výši 20% z vyúčtované ceny.
7. Není-li ujednán čas plnění, prodávající odevzdá věc kupujícímu bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy, nejpozději však do třiceti dnů.
8. Je-li prodávající v prodlení s odevzdáním věci, může kupující od smlouvy odstoupit, nesplní-li prodávající svoji povinnost ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu kupující poskytl. Kupující může od smlouvy odstoupit bez dodatečné lhůty jen v případě, že prodávající odmítl plnit nebo je plnění v určeném čase nezbytné s ohledem na okolnosti při uzavření smlouvy anebo kupující sdělil prodávajícímu před uzavřením smlouvy, že je dodání v určitý čas nezbytné.


VII. Práva z vadného plnění

1. Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího vyplývajících z vadného plnění se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy kupující práva z vadného plnění uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob reklamace požaduje.
3. Práva z vadného plnění může kupující uplatnit na adrese sídla prodávajícího nebo osobně ve všech prodejních místech prodávajícího.
4. Kupující, který je spotřebitelem, má právo uplatnit práva z vadného plnění do 24 měsíců od převzetí zboží, pokud se projeví vada zboží již v průběhu 12 měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
5. Kupující, který je spotřebitel, má v případě vadného plnění právo požadovat podle své volby dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.
6. Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokuda) prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil řádně a včas v souladu s občanským zákoníkem,b) se vada projeví opakovaně,c) je vada podstatným porušením smlouvy, nebod) je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou věci bez vady a vadné věci, kterou kupující obdržel. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada věci nevýznamná.
7. Odpovědnost prodávajícího za vady se nevztahuje na běžné opotřebení zboží způsobené jeho užíváním nebo na vady způsobené nesprávným užíváním zboží v rozporu s návodem k obsluze, který byl při dodání zboží předán kupujícímu.
8. Další práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího vyplývajících z vadného plnění jsou upravena Reklamačním řádem prodávajícího.

VIII. Odstoupení od kupní smlouvy

1. Prodávající a kupující mohou kupní smlouvu ukončit vzájemnou dohodou.
2. Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě podstatného porušení povinností prodávajícího.
3. Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené s kupujícím, který je spotřebitel:Kupující, který je spotřebitel, má v souladu s ust. § 1829 občanského zákoníku právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. V případě, že se jedná o dodání několika druhů zboží nebo několika částí, běží tato lhůta od dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být kupujícím odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít formulář, který tvoří přílohu těchto obchodních podmínek. V případě odstoupení od kupní smlouvy je kupující povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení. Kupující je povinen vrátit zboží ve stejném stavu jako při jeho převzetí, a to včetně veškerého příslušenství a veškeré dokumentace. Náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu nese kupující.V případě odstoupení od kupní smlouvy je prodávající povinen vrátit kupujícímu všechny od kupujícího přijaté peněžní prostředky do 14 dnů od odstoupení. Prodávající není povinen vrátit kupujícímu peněžní prostředky dříve, než mu kupující vrátí zboží nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.V případě poškození zboží, je kupující povinen prodávajícímu uhradit peněžitou náhradu. Prodávající je oprávněn započíst svůj nárok oproti vrácení kupní ceny.
4. Odstoupení od smlouvy uzavřené s kupujícím, který je podnikatel:Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy uzavřené s kupujícím, který je podnikatel, v případě podstatného porušení povinností kupujícího, za které se považuje mimo jiné i prodlení kupujícího s úhradou dodaného zboží více než 10 dnů.V případě odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, který je podnikatel, je prodávající oprávněn vyúčtovat kupujícímu prokazatelně vzniklé náklady ke dni doručení oznámení prodávajícímu. Odstoupí-li kupující, který je podnikatel, od kupní smlouvy z jiného důvodu než pro podstatné porušení povinností prodávajícího, je povinen zaplatit prodávajícímu také smluvní pokutu ve výši 20% ceny objednaného neodebraného zboží. Právo na náhradu škody tím není dotčeno.
5. Kupující není oprávněn zrušit kupní smlouvu výše uvedeným způsobem - zaplacením odstupného, v případě objednání nestandardního zboží – zboží zhotoveného na objednávku, na míru. V takovém případě je kupující povinen zaplatit celou kupní cenu a zboží odebrat a ocitne-li se v prodlení s plněním těchto povinností, odpovídá HECKL s.r.o.za veškerou újmu a vzniklé náklady, čímž není dotčena povinnost kupujícího hradit HECKL s.r.o.  smluvní pokutu dle článku V odst. 7 těchto VOP, a v případě prodlení kupujícího s převzetím zboží je kupující povinen hradit HECKL s.r.o. rovněž úplatu za uskladnění ve výši 2 % denně z ceny neodebraného zboží.

IX. Ochrana osobních údajů

1. Kupující bere na vědomí, že prodávající je správcem smyslu provádějícího zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „Zákon o zpracování osobních údajů“) a Nařízení EU č. 2016/679 (dále jen „GDPR“), který zpracovává osobní údaje kupujícího, pokud je fyzickou osobou za účelem vyřízení objednávky kupujícího, uzavření a plnění kupní smlouvy. Poskytnutí osobních údajů je 
2. možné kupní smlouvu uzavřít ani jí prodávajícím plnit.
3. Prodávající zpracovává osobní údaje v kategoriích osobních údajů adresní a identifikační údaje, a to konkrétně jméno a příjmení kupujícího, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa bydliště, adresa sídla kupujícího podnikatele, telefonní číslo a adresa elektronické pošty (dále jen „osobní údaje“).
4. Osobní údaje jsou prodávajícím zpracovávány v elektronické podobě po dobu vyřízení plnění kupní smlouvy a uplatňování nároků z kupní smlouvy, tedy nejméně po dobu trvání promlčecích lhůt k takovým nárokům a dále po dobu, po kterou je prodávající povinen dle platných právních předpisů osobní údaje evidovat pro účely řádného vedení účetní a daňové evidence. Prostředky zpracování Osobních údajů jsou automatizované a manuální.
5. Osobní údaje pro prodávajícího mohou zpracovávat i další správci/zpracovatelé, a to poskytovatelé přepravních služeb za účelem dodání zboží (např. PPL CZ s.r.o.), poskytovatelé externích účetních služeb za účelem evidence účetních dokladů a poskytovatelé software, ve kterém jsou osobní údaje uloženy. Dále mohou data zpracovávat další správci, a to za účelem sledování a vyhodnocování platební disciplíny konkrétních podnikatelských subjektů (např. Bisnode - informace o zpracování osobních údajů naleznete na www.bisnode.cz/privacy). Osobní údaje pro prodávajícího mohou zpracovávat také správci/zpracovatelé z důvodu oprávněného zájmu prodávajícího, kterým je minimalizace existence faktur po lhůtě splatnosti. Jedná se tedy o inkasní společnosti nebo společnosti zabývající se pojištěním pohledávek (např. EOS KSI Česká republika, s.r.o., pojišťovna Euler Hermes).
6. Prodávající se zavazuje, že poskytnuté osobní údaje nebudou uchovávány ani uloženy mimo země EU/EHS.
7. Kupující prohlašuje, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé, a dále že jejich poskytnutím prodávajícímu neporuší žádnou povinnost stanovenou právními předpisy. Kupující se zavazuje vyrozumět prodávajícího o změně svých osobních údajů, a to bezodkladně poté, kdy taková změna nastala.
8. Prodávající se zavazuje, že po dobu, kdy bude zpracovávat osobní údaje, bude z jeho strany zajištěno technické a organizační zabezpečení ochrany osobních údajů a budou přijata taková opatření, aby v této době nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, jakož i k jejich jinému zneužití. Mezi taková opatření budou patřit zejména: zavedení pravidel pro práci s osobními údaji, nakládání s osobními údaji pouze určenými oprávněnými pracovníky prodávajícího, zajištění technických prostředků s uloženými osobními údaji proti přístupu neoprávněných osob (osobní údaje v elektronické podobě budou uchovávány v elektronickém systému, který bude zajištěn přístupovými hesly), zabezpečený přenos osobních údajů, závazek mlčenlivosti všech osob, které se přímo nebo nepřímo zabývají u prodávajícího zpracováním osobních údajů, pořizování záznamů, které umožní určit a ověřit kdy, kým a z jakého důvodu byly osobní údaje zaznamenány nebo jinak zpracovány.
9. V souvislosti s poskytováním nabídky zboží prodávajícím kupujícímu může docházet k ukládání souborů tzv. cookies do úložiště počítače či jiného elektronického zařízení kupujícího s čímž kupující souhlasí. Pokud je technicky možné, aby byla kupní smlouva realizována i bez uložení tzv. cookies do počítače či jiného zařízení kupujícího, je kupující oprávněn svůj souhlas odvolat. V případě, že by bez uložení tzv. cookies do počítače nebo jiného elektronického zařízení kupujícího nebylo možné kupní smlouvu realizovat, je prodávající oprávněn plnění kupní smlouvy pozastavit nebo odepřít.
10. Kupující bere na vědomí, že v souladu se Zákonem na ochranu osobních údajů a GDPR má právo:a) požadovat po prodávajícím informaci, jaké osobní údaje kupujícího zpracovává;b) požadovat po prodávajícím vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů;c) vyžádat si u prodávajícího přístup k osobním údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit;d) požadovat po prodávajícím výmaz těchto osobních údajů;e) v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na prodávajícího nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů;f) uplatnit veškerá další práva přiznaná Zákonem na ochranu osobních údajů a GDPR.


X. Řešení sporů, různé

1. Případné spory vzniklé mezi prodávajícím a kupujícím budou řešit obecné soudy České republiky.
2. Je-li kupujícím podnikatel, pak prodávající a kupující sjednávají ve smyslu ust. § 89a občanského soudního řádu výlučnou místní příslušnost obecného soudu prodávajícího.
3. Pokud mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, dojde ke spotřebitelskému sporu, má takový kupující v souladu s ustanovením § 14 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, právo podat návrh na mimosoudní řešení vzniklého sporu k České obchodní inspekci. Podrobnější informace jsou dostupné na internetové adrese www.coi.cz.
4. V případě, že je kupujícím podnikatelem a dojde k prodeji či pronájmu závodu či části závodu kupujícího, nebo k přeměně obchodního kupujícího spojené s jeho zánikem bez likvidace, je prodávající oprávněn odstoupit od všech uzavřených a dosud nesplněných kupních smluv, jakož i jakéhokoliv jiného právního vztahu existujícího v té době mezi prodávajícím a kupujícím.
5. Prodávající je oprávněn postoupit i bez souhlasu kupujícího pohledávky za kupujícím vzniklé z jakékoliv právního důvodu na třetí osobu.
6. Kupující není oprávněn postoupit bez písemného souhlasu prodávajícího pohledávky za prodávajícím vzniklé z jakéhokoliv právního důvodu na třetí osobu.
7. Kontaktní údaje prodávajícího: LANSANIT s.r.o., Přemyslova 153, 278 01 Kralupy nad Vltavou
e-mail: info@lansanit.cz
Telefon: +420 723 117 711
Stížnosti u prodávajícího lze podat písemně nebo e-mailem na adresu sídla prodávajícího, nebo datovou zprávou. Všechny stížnosti jsou vyřizovány do 30 dnů a o výsledku bude stěžovatel informován způsobem, který si pro komunikaci zvolil. 

XI. Závěrečná ustanovení

1. Prodávající si vyhrazuje právo jednostranně měnit či doplňovat znění obchodní podmínek.
2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
5. Tyto obchodní podmínky jsou dostupné na internetových stránkách prodávajícího na adrese www.lansanit.cz.
6. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.2.2024.