Podmínky ochrany osobních údajů

1. Kupující bere na vědomí, že prodávající je správcem smyslu provádějícího zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „Zákon o zpracování osobních údajů“) a Nařízení EU č. 2016/679 (dále jen „GDPR“), který zpracovává osobní údaje kupujícího, pokud je fyzickou osobou za účelem vyřízení objednávky kupujícího, uzavření a plnění kupní smlouvy. Poskytnutí osobních údajů je nezbytným předpokladem pro uzavření a plnění kupní smlouvy. Bez poskytnutí osobních údajů není možné kupní smlouvu uzavřít ani jí prodávajícím plnit.

2. Prodávající zpracovává osobní údaje v kategoriích osobních údajů adresní a identifikační údaje, a to konkrétně jméno a příjmení kupujícího, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa bydliště, adresa sídla kupujícího podnikatele, telefonní číslo a adresa elektronické pošty (dále jen „osobní údaje“).

3. Osobní údaje jsou prodávajícím zpracovávány v elektronické podobě po dobu vyřízení plnění kupní smlouvy a uplatňování nároků z kupní smlouvy, tedy nejméně po dobu trvání promlčecích lhůt k takovým nárokům a dále po dobu, po kterou je prodávající povinen dle platných právních předpisů osobní údaje evidovat pro účely řádného vedení účetní a daňové evidence. Prostředky zpracování Osobních údajů jsou automatizované a manuální.

4. Osobní údaje pro prodávajícího mohou zpracovávat i další správci/zpracovatelé, a to poskytovatelé přepravních služeb za účelem dodání zboží (např. PPL CZ s.r.o.), poskytovatelé externích účetních služeb za účelem evidence účetních dokladů a poskytovatelé software, ve kterém jsou osobní údaje uloženy. Dále mohou data zpracovávat další správci, a to za účelem sledování a vyhodnocování platební disciplíny konkrétních podnikatelských subjektů (např. Bisnode - informace o zpracování osobních údajů naleznete na www.bisnode.cz/privacy). Osobní údaje pro prodávajícího mohou zpracovávat také správci/zpracovatelé z důvodu oprávněného zájmu prodávajícího, kterým je minimalizace existence faktur po lhůtě splatnosti. Jedná se tedy o inkasní společnosti nebo společnosti zabývající se pojištěním pohledávek (např. EOS KSI Česká republika, s.r.o., pojišťovna Euler Hermes).

5. Prodávající se zavazuje, že poskytnuté osobní údaje nebudou uchovávány ani uloženy mimo země EU/EHS.

6. Kupující prohlašuje, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé, a dále že jejich poskytnutím prodávajícímu neporuší žádnou povinnost stanovenou právními předpisy. Kupující se zavazuje vyrozumět prodávajícího o změně svých osobních údajů, a to bezodkladně poté, kdy taková změna nastala.

7. Prodávající se zavazuje, že po dobu, kdy bude zpracovávat osobní údaje, bude z jeho strany zajištěno technické a organizační zabezpečení ochrany osobních údajů a budou přijata taková opatření, aby v této době nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, jakož i k jejich jinému zneužití. Mezi taková opatření budou patřit zejména: zavedení pravidel pro práci s osobními údaji, nakládání s osobními údaji pouze určenými oprávněnými pracovníky prodávajícího, zajištění technických prostředků s uloženými osobními údaji proti přístupu neoprávněných osob (osobní údaje v elektronické podobě budou uchovávány v elektronickém systému, který bude zajištěn přístupovými hesly), zabezpečený přenos osobních údajů, závazek mlčenlivosti všech osob, které se přímo nebo nepřímo zabývají u prodávajícího zpracováním osobních údajů, pořizování záznamů, které umožní určit a ověřit kdy, kým a z jakého důvodu byly osobní údaje zaznamenány nebo jinak zpracovány.

8. V souvislosti s poskytováním nabídky zboží prodávajícím kupujícímu může docházet k ukládání souborů tzv. cookies do úložiště počítače či jiného elektronického zařízení kupujícího s čímž kupující souhlasí. Pokud je technicky možné, aby byla kupní smlouva realizována i bez uložení tzv. cookies do počítače či jiného zařízení kupujícího, je kupující oprávněn svůj souhlas odvolat. V případě, že by bez uložení tzv. cookies do počítače nebo jiného elektronického zařízení kupujícího nebylo možné kupní smlouvu realizovat, je prodávající oprávněn plnění kupní smlouvy pozastavit nebo odepřít.

9. Kupující bere na vědomí, že v souladu se Zákonem na ochranu osobních údajů a GDPR má právo:
a) požadovat po prodávajícím informaci, jaké osobní údaje kupujícího zpracovává;
b) požadovat po prodávajícím vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů;
c) vyžádat si u prodávajícího přístup k osobním údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit;
d) požadovat po prodávajícím výmaz těchto osobních údajů;
e) v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na prodávajícího nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů;
f) uplatnit veškerá další práva přiznaná Zákonem na ochranu osobních údajů a GDPR.