Reklamační řád

Reklamační řád společnosti LANSANIT s.r.o.
se sídlem Přemyslova 153, 27801 Kralupy nad Vltavou, IČ 13994662, DIČ CZ13994662
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C 358581

Reklamační řád společnosti LANSANIT s.r.o. je zpracován dle Zákona č. 89/2012 Sb. a upravuje vyřízení reklamace zákazníka na dodané zboží nebo službu.

Reklamační Řízení

 1. Každá reklamace se vyřizuje zásadně v reklamačním řízení.
 2. Toto řízení zahajuje společnost LANSANIT r.o. na návrh kupujícího na základě předaného Reklamačního protokolu (viz příslušný formulář), případně jinak řádně a písemně uplatněné reklamace. Kupující je povinen řádně vyplnit Reklamační protokol neprodleně poté, kdy zjistil skutečnosti opravňující jej k reklamaci, případně je povinen zjevné vady uplatnit zápisem na dodacím listě. Pokud je to možné předá současně vyplněným Reklamačním protokolem i vzorek reklamovaného zboží, nebo uvede, kde se reklamované zboží nachází a dobu, ve které jej lze prohlédnout. Neúplný nebo špatně vyplněný Reklamační protokol, neúplnou či špatně uplatněnou reklamaci je LANSANIT s.r.o. oprávněn odmítnout a vrátit kupujícímu k doplnění. Odmítnutím není dotčena lhůta pro reklamaci. Reklamace je zahájena až okamžikem, kdy kupující doručí LANSANIT s.r.o. řádně učiněnou reklamaci, kde vylíčí, jaké nároky uplatňuje, a z jakého důvodu, popíše uplatněné vady a doloží potřebnými dokumenty, případně doloží vadné zboží, nebo jeho vzorek.
 3. Kupující je povinen prokázat, že jeho nárok na vyřízení reklamace je oprávněný, tzn. předložit příslušné dokumenty spojené s prodejem zboží (Fakturu, Dodací list apod.) a doložit vady, případně umožnit LANSANIT s.r.o. přezkoumat tvrzené vady a okolnosti nezbytné pro posouzení oprávněnosti uplatněného nároku.
 4. Reklamační řízení končí rozhodnutím o reklamačním řízení, případně samotným faktickým vyřízením reklamace (oprava, výměna apod.). Toto rozhodnuti LANSANIT s.r.o. vydá do 30 dnů poté, co kupující řádně svou reklamaci uplatnil. Uzná-li reklamaci za oprávněnou, musí rozhodnutí obsahovat návrh na způsob vyřízení reklamace.
 5. Reklamační protokol vyplňuje kupující, přičemž je povinen uvést veškeré údaje obsažené v tomto protokolu.
 6. Je-li pro posouzení reklamace nutné zpracování odborného posudku či vyjádření třetí stranou, přerušuje se po dobu jeho zpracování 30denní lhůta pro vyřízení reklamace.
 7. Posouzení třetí nezávislou stranou si může ve lhůtě stanovené reklamačním řádem pro vyřízení reklamace vyžádat jak kupující, tak i LANSANIT s.r.o.
 8. Reklamační protokol je k dispozici ke stažení stránkách lansanit.cz, případně v tištěné podobně v provozovnách LANSANIT s.r.o. Každá reklamace je evidována v interním systému s.r.o. a je jí přidělené evidenční číslo. Předané zboží, či vzorky vadného zboží jsou evidovány a uloženy zvlášť od ostatního zboží.

 Podmínky reklamace a vyřízení reklamace

 1. Reklamaci lze uplatnit pouze v záruční době. LANSANIT s.r.o. poskytne na výrobky záruční dobu, v souladu s tím, jaké poskytují jednotliví výrobci, minimálně však 24 měsíců. LANSANIT s.r.o. poskytne na vlastní výrobky záruční dobu dle platných záručních listů, minimálně 24 měsíců.
 2. LANSANIT s.r.o. odpovídá za to, že věc/zboží při převzetí nemá vady. Zejména odpovídá kupujícímu za to, že v době, kdy kupující věc/zboží převzal/kupoval/měl převzít
  • má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání takové vlastnosti, které LANSANIT s.r.o., nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • se hodí k účelu, který pro její použití LANSANIT s.r.o. nebo výrobce uvádí, nebo ke kterému se věc/zboží tohoto druhu obvykle používá
  • je v odpovídajícím, tedy sjednaném množství, míře nebo hmotnosti,
  • vyhovuje požadavkům právních předpisů České republiky.
 3. Reklamaci lze uplatnit vždy, vykazuje-li dodané zboží funkční, vzhledové, nebo jiné vady, ať skryté nebo zjevné, které zabraňují jeho užívání k účelu, ke kterému bylo výrobcem určeno a kterého by jinak při použití zboží bezvadného bylo dosaženo.
 4. Reklamaci zjevných vad, zejména například počtu balení, lze uplatnit pouze při převzetí zboží.
  K pozdější reklamaci nelze přihlížet. K této reklamaci je oprávněn kdokoliv, kdo jménem kupujícího zboží přebírá nebo je převzetím pověřen.
 5. Reklamaci vad či nároky z odpovědnosti za jakost musí uplatnit kupující nebo jím pověřený pracovník, případně osoba k tomu písemně zmocněná kupujícím. V případě pochybnosti o zmocnění má LANSANIT s.r.o. právo vyžádat si úřední ověření.
 6. Reklamace bude zamítnuta, prokáže-li se v reklamačním řízení, že se zbožím bylo nesprávně manipulováno, zboží bylo nesprávně přepravováno nebo bylo skladováno či použito v rozporu s dodacími podmínkami nebo technickými předpisy nebo návodem k obsluze či montážním návodem.
 7. Kupující má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů, spojených s uplatněním oprávněné reklamace. Tyto náklady jsou chápány jako nejmenší na nezbytně nutné. Zejména se jedná o poštovné na zaslání reklamace. K těmto nákladům však nemusí patřit cesta vozem pro uplatnění reklamace a expresní přepravy a další obdobné. O náhradu těchto nákladů je nutné žádat bez zbytečného odkladu nejdéle však do 30 dnů od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění.
 8. V případně, že reklamace není oprávněná, má LANSANIT s.r.o. právo na náhradu nákladů, které mu s posouzením a vyřízením reklamace vznikly, a to včetně, avšak nikoliv výlučně, nákladů na odborné posouzení či vyjádření a náklady právních služeb.
 9. Práva z vadného plnění může kupující uplatnit na adrese sídla LANSANIT s.r.o., nebo osobně ve všech prodejních místech – provozovnách LANSANIT s.r.o.
 10. Kupující, který je spotřebitelem, má právo uplatnit práva z vadného plnění do 24 měsíců od převzetí zboží. Pokud se projeví vada zboží již v průběhu 12 měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
 11. Kupující, který je spotřebitel, má v případě vadného plnění právo požadovat podle své volby dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího.
 12. LANSANIT s.r.o. může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.
 13. Kupující, který je spotřebitelem může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud

 

 • LANSANIT s.r.o. vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil řádně a včas v souladu s občanským zákoníkem,
 • vada se projeví opakovaně,
 • vada je podstatným porušením smlouvy, nebo
 • je z prohlášení LANSANIT s.r.o. nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.

Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou věci bez vady a vadné věci, kterou kupující obdržel. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada věci nevýznamná.

 1. Odpovědnost LANSANIT s.r.o. za vady se nevztahuje na běžné opotřebení zboží způsobené jeho užíváním nebo na vady způsobené nesprávným užíváním zboží v rozporu s návodem k obsluze, který byl při dodání zboží předán kupujícímu.

 Náhrada škody

 1. Odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku se řídí ustanovením § 2939 -§2942 občanského zákoníku. Pokud kupující uplatňuje tento nárok, musí uvést, jak konkrétně mu škoda vznikla, v jaké výši, jakým způsobem a je povinen prokázat příčinnou souvislost mezi vadou výrobku a vznikem škody.
 2. LANSANIT s.r.o., neodpovídá za škodu, která vznikla nesprávným či nevhodným použitím výrobku, neobornou manipulací, nevhodným skladováním, v důsledku nahodilých vnějších příčin. Kupující je povinen postupovat tak, aby se vyvaroval vzniku škody a pokud k ní dojde, aby minimalizovat následky, tedy výši škody.

 Závěrečná ujednání

 1. Tento Reklamační řád LANSANIT s.r.o. nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.2024 a je k dispozici na všech prodejních místech.
 2. Tento Reklamační řád LANSANIT s.r.o. nahrazuje dříve vydaný Reklamační řád LANSANIT s.r.o.
 3. Tyto Reklamační řád je platný, pokud přímo v KS není uvedeno něco jiného. LANSANIT s.r.o. je oprávněn tento Reklamační řád LANSANIT s.r.o. v budoucnu aktualizovat či změnit s tím, že aktuální platné znění bude vždy na internetové adrese https://www.lansanit.cz/ke-stazeni, kde je Reklamační řád LANSANIT s.r.o. pro kupujícího dostupný.
 4. Tento Reklamační řád LANSANIT s.r.o. je závazný i pro případné právní nástupce smluvních stran.

Přílohy

LANSANIT_Reklamacni protokol

Další soubory ke stažení:

lansanit_OP_eshop_Formulář pro odstoupení