Reklamační řád

společnosti LANSANIT s.r.o.

se sídlem Přemyslova 153, 27801 Kralupy nad Vltavou, IČ 13994662, DIČ CZ13994662
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C 358581Reklamační řád společnosti LANSANIT s.r.o. je zpracován dle Zákona č. 89/2012 Sb. a upravuje vyřízení reklamace zákazníka na dodané zboží nebo službu.

I. Reklamační řízení

a) Každá reklamace se vyřizuje zásadně v reklamačním řízení. Toto řízení zahajuje dodavatel (společnost LANSANIT s.r.o.) na návrh zákazníka na základě předaného Reklamačního protokolu (viz příslušný formulář). Zákazník je povinen řádně vyplnit Reklamační protokol neprodleně poté, kdy zjistil skutečnosti opravňující jej k reklamaci. Pokud je to možné, předá s vyplněným Reklamačním protokolem i vzorek reklamovaného zboží, nebo uvede, kde se reklamované zboží nachází a dobu ve které jej lze prohlédnout. Neúplný nebo špatně vyplněný Reklamační protokol je dodavatel oprávněn odmítnout a vrátit zákazníkovi k doplnění. Odmítnutím není dotčena lhůta pro reklamaci. Do opětovného odevzdání Reklamačního protokolu se přerušuje lhůta pro vyřízení reklamace. Pokud zákazník v přiměřené lhůtě nedoplní reklamační protokol nebo neposkytne dodavateli informace potřební pro posouzení reklamace nebo neumožní prohlídku reklamovaného zboží, reklamační řízení bude ukončeno a reklamace zamítnuta.

b) Zákazník je povinen prokázat, že jeho nárok na vyřízení reklamace je oprávněný, tzn. předložit příslušné dokumenty spojené s prodejem zboží (Fakturu, Dodací list apod.)

c) Reklamační řízení končí rozhodnutím dodavatele o reklamačním řízení . Toto rozhodnutí je dodavatel povinen vydat do 30-ti dnů poté co obdržel Reklamační protokol. Uzná-li reklamaci za oprávněnou, musí rozhodnutí obsahovat i způsob vyřízení reklamace. Je -li zákazník spotřebitelem, lze lhůtu 30 dnů pro vyřízení reklamace prodloužit po domluvě se spotřebitelem – takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Po uplynutí lhůty resp. prodloužené lhůty se má za to, že vada na věci skutečně existovala a spotřebitel má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

d) Reklamační protokol vyplňuje zákazník, přičemž je povinen uvést veškeré údaje obsažené v tomto protokolu.

e) Je-li pro posouzení reklamace nutné zpracování odborného posudku třetí stranou, přerušuje se po dobu jeho zpracování 30-ti denní lhůta pro vyřízení reklamace.

f) Posouzení třetí nezávislou stranou si může ve lhůtě stanovené Reklamačním řádem vyžádat jak zákazník, tak dodavatel.

II. Podmínky reklamace

a) Jakost výrobků se řídí příslušnou normou, podle které je předmět dodávky vyroben.

b) Zákazník je povinen si dodané zboží prohlédnout, zda se nevyskytují vady na první pohled zjevné a zda je dodávka podle dodacího listu kompletní a nepoškozená.

c) Záruční doba začíná dnem předání zboží zákazníkovi.

d) Reklamaci lze uplatnit pouze v záruční době. Dodavatel poskytne na výrobky záruční doby, jaké poskytují jednotliví výrobci, minimálně 24 měsíců. Dodavatel poskytne na vlastní výrobky záruční dobu dle platných záručních listů, minimálně 24 měsíců.

e) Reklamaci lze uplatnit vždy, vykazuje-li dodané zboží funkční, vzhledové, nebo jiné vady, ať skryté nebo zjevné, které zabraňují jeho užívání k účelu, ke kterému bylo výrobcem určeno a kterého by jinak při použití zboží bezvadného bylo dosaženo.

f) Reklamaci zjevných vad, zejména například počtu balení, lze uplatnit pouze při převzetí zboží. K pozdější reklamaci nelze přihlížet. K této reklamaci je oprávněn kdokoliv, kdo jménem zákazníka zboží přebírá nebo určený přepravce.

g) Reklamaci musí uplatnit pracovník oprávněný jednat jménem zákazníka, nebo osoba jím pověřená či zmocněná. V případě pochybnosti o zmocnění má dodavatel právo vyžádat si úřední ověření.

h) Reklamace bude zamítnuta, prokáže-li se v reklamačním řízení, že se zbožím bylo nesprávně manipulováno, zboží bylo nesprávně přepravováno nebo bylo skladováno či použito v rozporu s dodacími podmínkami nebo technickými předpisy nebo návodem k obsluze či montážním návodem.

i) Zákazník má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů, spojených s uplatněním oprávněné reklamace. Tyto náklady jsou chápány jako nejmenší nutné. Zejména se jedná o poštovné na zaslání reklamace. K těmto nákladům nemusí patřit cesta vozem pro uplatnění reklamace a expresní přepravy a další obdobné. O náhradu těchto nákladů je nutné žádat bez zbytečného odkladu nejdéle však do 30 dnů od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění.

III. Reklamační řízení

a) Dodavatel odpovídá zákazníkovi, že věc při převzetí nemá vady. Zejména odpovídá zákazníkovi za to, že v době, kdy zákazník věc/zboží/produkt převzal,

  • věc má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání takové vlastnosti, které dodavatel nebo výrobce popsal nebo které zákazník očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné.
  • věc se hodí k účelu, který pro její použití dodavatel nebo výrobce uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá.
  • věc je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti.
  • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

b) Práva z vadného plnění může zákazník uplatnit na adrese sídla dodavatele nebo osobně ve všech prodejních místech dodavatele.

c) Zákazník, který je spotřebitelem, má právo uplatnit práva z vadného plnění do 24 měsíců od převzetí zboží, pokud se projeví vada zboží již v průběhu 12 měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

d) Zákazník, který je spotřebitel, má v případě vadného plnění právo požadovat podle své volby dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro zákazníka. Dodavatel může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.

e) Zákazník, který je spotřebitelem může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud

  • dodavatel vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil řádně a včas v souladu s občanským zákoníkem,
    se vada projeví opakovaně,
  • je vada podstatným porušením smlouvy, nebo
  • je z prohlášení dodavatele nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro zákazníka.

Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou věci bez vady a vadné věci, kterou zákazník obdržel. Zákazník nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada věci nevýznamná.

f) Odpovědnost dodavatele za vady se nevztahuje na běžné opotřebení zboží způsobené jeho užíváním nebo na vady způsobené nesprávným užíváním zboží v rozporu s návodem k obsluze, který byl při dodání zboží předán zákazníkovi.

IV. Náhrada škody

a) Požaduje-li zákazník náhradu škody způsobenou výrobkem, je povinen to uvést do Reklamačního protokolu. Zákazník je povinen uvést, jaká konkrétně škoda mu vznikla, v jaké výši a jakým způsobem, zákazník je povinen prokázat příčinnou souvislost mezi vznikem škody a vadou výrobku.

b) Pokud zákazník při reklamaci materiálu, zboží či služby požaduje náhradu škody způsobenou reklamovaným produktem, zaměstnanec společnosti LANSANIT s.r.o. přijímající reklamaci ihned kontaktuje hlavního reklamačního technika, který řeší vyřízení takovéto reklamace (řešení pojistné události ve spolupráci s příslušnou pojišťovnou). 

V. Společná a závěrečná ustanovení

a) Reklamační řád společnosti LANSANIT s.r.o. je k dispozici na všech prodejních místech.

b) Každá reklamace je posuzována podle Reklamačního řádu platného v době převzetí reklamované dodávky zákazníkem nebo přepravcem.

c) Každá reklamace je opatřena evidenčním číslem, ve tvaru:
          RP (mezera) rok vystavení-číslo střediska-pořadové číslo reklamace,
          např. RP 2009-100-001

d) Reklamace jsou evidovány reklamačním technikem v Knize reklamací – Reklamace od zákazníka

e) Pokud byl zákazníkem reklamovaný produkt předán zpět dodavateli, zajistí pracovník přejímající tento produkt jeho řádné označení a uložení na místo stanovené pro neshodné produkty reklamačním technikem.

f) Reklamační řád má platnost a účinnost od 6.1.2023.

g) Tento Reklamační řád má platnost na dobu neurčitou.

VI. Přílohy

LANSANIT_Reklamacni protokol

Další soubory ke stažení:

lansanit_OP_eshop_Formulář pro odstoupení